ګزارشات نظارت بموقع از ساحه

Printer-friendly versionSend to friend
Author: 
توسط ماریو اورو و کریستینا قیوریک ، تیم هماهنګی ناظر دیموکرسی انترنیشنل


اینکه یک هفته به انتخابات ولسی جرګه پارلمان افغانستان باقی مانده ، ناظرین طویل المدت دیموکرسی انترنیشنل در ساحه در مورد برداشتها و نظریات شان در رابطه به وضعیت قبل از انتخابات ، ګزارش میدهند.

 

امنیت:تعداد زیاد ناظرین امنیت را بعنوان بزرګترین فکتور  و عامل که وضعیت انتخابات را متاثر میسازد ، ګزارش میدهند. امنیت به جریان کمپاین ، کارهای کمیسیونهای ولایتی سمع شکایت انتخابات و هماهنګ کنندګان ساحوی را ضربه وارد مینماید و طوری پیش بینی میشود که حضور رای دهندګان را نیز کاهش و تقلیل مینماید. تهدید ، تخریب و هشدارهای خشونت در بعضی ولایات ناامن یک امر معمول میباشد. با تمام کاندیدان ولایت ننګرهار که مصاحبه انجام شد ، در جایکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از بسته نمودن بیشتر از ۸۱ مرکز رای دهی خبر داد ، در مورد دریافت تلیفون های تهدید امیز سخن ګفتند. ګزارشات حاکی از ان است که عناصر شورشی به زور کارتهای رای دهی را جمع اوری مینماید و تهدیدات را در مورد اینکه آنها انګشتان رنګ شده را قطع مینماید ، اعلام نموده. بیشترین ولایات افغانستان در مورد بدتری امنیت نسبت به پروسه انتخابات سال ګذشته خبر میدهند.

کمپاین مبارزات انتخاباتی: پروسه کمپاین تقریبآ در تمام ولایات افغانستان  با پوسترها و نشانهای انتخاباتی که منحیث وسیله معمول و رایج برای برتری یافتن استفاده میشود ، فعال و پرتحرک میباشد. کمپاین انتخاباتی مخصوصآ در شهر هرات ، جایکه کاندیدان تدویر جلسه مینمایند ، دفاتر دارند در مناظره های تلویزونی ظاهر میشوند و در رادیو و تلویزیون اشتهارات خویش را میدهند ، فعال میباشد. تعداد از کاندیدان در دیګر ولایات مانند پنجشیر ، بلخ و حتا در ننګرهار مشخص شده که آنها اجتماع دایر مینمایند و با وجود ناامنی و بی ثباتی به خانه های مردم رفتند. ګزارشات در مورد استفاده از منابع دولتی توسط کاندیدان مشخص در تمام ولایات افغانستان یک امر معمول و عادی میباشد.

ظهور شخصیتهای تاجر پول دار منحیث کاندیدان بعنوان یک پیشرفت در کمپاین های ولایات هرات و بلخ در جایکه این کاندیدان با ساختارهای سیاسی سنتی مواجه میشوند و نرخ اشتهارات رادیو و تلویزیون را افزایش میدهد ، شناسایی شده است.

 

آمادګی های انتخابات: امادګی های لوژیستکی در تمام ولایات افغانستان ادامه دارد و ګزارشات حاکی است که موادهای انتخاباتی به محلات مصؤن مواصلت ورزیده. اموزش و تریننګ به هماهنګ کنندګان ساحوی ، کمیسیونهای ولایتی سمع شکایت انتخابات و کارمندان محلات رای دهی بپاین رسیده یا از ولایات که ناظرین ما بازدید نمودند تا هنوز ادامه دارد. تعداد از افراد که ناظرین ما با انها ملاقات نمودند به عقیده کامل اظهار داشتند که هر دو تدابیر امادګی لوژیستکی و پروسه شفافیت نسبت به سال ګذشته ، بهبود و بهتر شده است.

بعضی در مورد نفوذ افراد زورمندان بالای هماهنګ کنندګان ساحوی و دیګر کارمندان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز نګران نمودند. در بعضی موارد ګزارشات نشان میدهد که آنها بمنظور کاهش فساد به ولسوالی ها یا ولایات دیګر تبدیل شدند. تقریبآ تمام کمیسیونهای ولایتی سمع شکایت انتخابات ګزارش میدهند که آنها تحت فشار ، تهدیدات و منابع محدود کار مینماید. بنظر میرسد که توانایی و صلاحیت آنها در مورد رسیدګی به شکایت بطور قابل ملاحظه و نسبتآ متنوع و دګرګون معلوم میشود.

در بعضی ولایات نداشتن دسترسی به محلات رای دهی بدلیل چالشهای لوژیستکی یا هم مشکلات امنیتی ، یک مشکل میباشد. موجودیت و حضور تلاشی کنندګان اناثیه برای روز انتخابات در تمام کشور نګران کننده میباشد. ګزارشات در مورد تولید کارتهای رای دهی جعلی ، مارکیت فعال در خرید کارتهای رای دهی یا مشکلات مبنی بر کسب کارتها میان حوزه ها انتخابیه مخصوص ، اصرار میورزد. 

آګاهی جامعه / رای دهندګان: سیستم اګاهی رای دهندګان از یک ولایت نسبت به ولایت دیګر تغیر دارد. تیم ولایت هرات یک ورکشاپ سه روزه آګاهی رای دهندګان را به تعداد ۷۰ تن مردان و زنان که زیر سنین ۳۰ بودند ، تنظیم و دایر نمود. موضوعات که در این ورکشاپ تدریس شد شامل اصول دیموکراتیک ، پروسه انتخابات ، و سازګاری و مطابقت دیموکرسی با اسلام ، بود. تیم ولایت بلخ نیز یک کورس اګاهی رای دهندګان که توسط کمیسیون مستقل انتخابات ولایتی که در لیسه اناث دایر شده بود ، اداره میشود ،  تنظیم نموده بود. در ولایت بامیان پوسترها که اشتراک رای دهندګان را ابرام مینماید ، نماین و جالب میباشد. دفتر یوناما در مورد برنامه اګاهی سیاسی و برنامه رادیو سیار که به ولسوالی های ولایت بامیان سفر مینماید ، خبر میدهد. 

Comments

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.