تاتیرات سیستم رای منفرد غیر قابل انتقال

Printer-friendly versionSend to friend
How the Single Non-Transferrable Vote System Effects Results in Afghanistan's Elections
Author: 
Colin Cookman and Jack Santucci

 

برای تمام چالشهای کمپاین در افغانستان ، کاندیدان برای انتخابات ولسی جرګه پارلمان میتوان اسایش و واقعیت را درک نمایند که کسب و بردن کرسی بعضی اوقات میتوان نیاز با کسب یک فیصد رای کمتر از ولایت متذکره شان ، باشد.

افغانستان تحت سیستم رای منفرد غیر قابل انتقال که نخستین بار توسط رییس جمهور کرزی برای ریختن رای انتخابات در ولسی جرګه سال ۲۰۰۵ ، برګزیده شده ، کار مینماید. سیستم رای منفرد غیر قابل انتقال در کشور اردن ، وناتو و مشرانو جرګه اندونیشیا و تایلند نیز استفاده میشود.

سیستم رای منفرد غیر قابل انتقال بر اساس چندین اعضای حوزه انتخابیه – در وضع افغانستان ، حوزه انتخابیه بمعنی یک ولایت با حوزه انتخابیه اضافی ملی برای مردم کوچی – در جایکه هر رای دهنده فقط حق یک رای را علیرغم اینکه به کدام تعداد کرسی ها برای حوزه انتخابیه یا ولایت انها تخصیص داده شده ، میباشد. بطور مثال ، ولایت کابل ۳۳ کرسی در ولسی جرګه افغانستان دارد ولی در روز انتخابات رای دهندګان فقط یک کاندید را از میان ۶۶۴ کاندید ، انتخاب نماید. ۳۳ کرسی ولایت کابل در ولسی جرګه به انعده کاندیدان که بیشترین آراء را کسب نمودند ، واګذار خواهد شد.

یک هدف سریع سیستم رای منفرد غیر قابل انتقال حمایت از کاندیدان اقلیت و طرفداران آنها از تسلط توسط اکثریت کاندیدان. سیستم رای منفرد غیر قابل انتقال برای اعضای احزاب کوچک ، افراد که بسیار مشهور نیستند و کاندیدان مستقل امکانات را برای کسب نمودن چوکی ، فراهم مینماید.  مخصوصآ کاندیدان اناث در افغانستان میتوان از این ویژګی مستفید شوند. اګر چه یک سهمیه چوکی اختصاص شده برای زنان نیز برای یک تعداد زیاد برندګان زنان در انتخابات سال ۲۰۰۵ برای کسب نمودن یک چوکی ، ضروری بوده.

تاثیر سیستم رای منفرد غیر قابل انتقال یک تفاوت بزرګ در سطح حمایت عمومی برای کاندیدان کامیاب ، طوریکه ذیلآ در ګراف نتایج انتخابات سال ۲۰۰۵ نشان داده شده ، میباشد. یک تعداد رای دهندګان همفکر ممکن  به بعضی کاندیدان مشهور یکجا شوند و یک تعداد کاندیدان با کسب تعداد کمی آراء مجموعی وارد پارلمان افغانستان شوند. در بعضی موارد ، اکثریت رای دهندګان در یک ولایت حمایت شان را بسوی یک تعداد بیشتر کاندیدن که در مجموع نمیتوانند به پارلمان راه یابند ، اعلام میدارند.

تصحیح مورخ ۱۳ سیپتمبر: اشتباه اضافه نمودن معلومات منجر به حذف سهوی ۱۷ کاندید پیروز از ګراف یا مقایس ذیل ګردید. لست کامل برندګان در یک صفحه برنامه کمپیوتر تحت عنوان نتایج انتخابات ۲۰۰۵ ، قابل دسترس میباشد و میتوانید در بخش منابع ما نیز دریافت نماید. 

 

Graphing the 2005 Wolesi Jirga winners by vote share. (Click to enlarge.)

 

 

سیستم رای منفرد غیر قابل انتقال نیز نتوانیست تا احزاب سیاسی را طوریکه کاندیدان مستقل و بر اساس چندین عضوی بودند ، انکشاف دهد. حوزه انتخابیه رای منفرد رای دهی هماهنګ را توسط حمایان حزب که میخواهد یک تعداد از متحدین کاندیدان چالش انګیز را انتخاب نماید ، ایجاد مینماید.

بطور نظری ، رای دهندګان که از روند مبارزات انتخاباتی یکتعداد کاندیدان حمایت مینماید ممکن تشخیص نمایند که آنها به احتمال بیشتر برنده باشند و رای خویش را بسود دیګر کاندید که نیاز به تعداد آراء کمی که وی را برنده سازد ، استفاده مینمایند. اګر چه همچو اقدام نیاز به معلومات ارشد رای دهندګان در مورد اینکه کدام شخص یک کاندید کارکن و موثر را تشکیل میدهد ، دارد. حوزه انتخابیه چندین عضوی موضوعات عملی بیشتر را در مورد اندازه انبوه اوراق رای دهی ، ارایه مینماید. اوراق رای  دهی ولایت کابل در ۱۲ ورق منتشر شده است.  

تجدید نظر در سیستم رای منفرد غیر قابل انتقال یکی از پیشنهادات توافقی کلیدی برای اصلاح انتخابات را که در سروی دفتر دیموکرسی انترنیشنل  منحیث پیشنهادات سهمداران شناسایی ګردیده ، تشکیل میدهد. دفتر دیمورکرسی انترنیشنل تحلیل خویش را در مورد تاثیر سیستم رای منفرد غیر قابل انتقال بالای انتخابات افغانستان ۲۰۱۰ طوریکه نتایج ان بعد از رای روز ۱۸ سیپتمبر سال ۲۰۱۰ به نشر میرسد ، ادامه خواهد داد. 

Comments

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.