تجزیه و تحلیل

October 04, 2010

 

برای تمام چالشهای کمپاین در افغانستان ، کاندیدان برای انتخابات ولسی جرګه پارلمان میتوان اسایش و واقعیت را درک نمایند که کسب و بردن کرسی بعضی اوقات میتوان نیاز با کسب یک فیصد رای کمتر از ولایت متذکره شان ، باشد.

October 04, 2010

 

تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد اینکه تقریبآ ۱۰۰۰مراکز رای دهی را از لست ابتدایی حذف نماید ، توجه خاص را به خود جلب نموده. دیموکرسی انترنیشنل تجزیه و تحلیل خویش را در مورد این پیشرفت با مقایسه ولایت به ولایت نسبت به مراکز رای دهی انتخابات سال 2009 که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که باز میباشد ، ادامه میدهد.

Syndicate content