گزارش ساحوی

October 04, 2010

 

ناظرین طویل المدت دیموکرسی انترنیشنل ګزارش شان را در مورد برداشتها و نظریات شان در رابطه به وضعیت قبل از انتخابات ، ادامه میداهد. شما میتوانید خلاصه مواصلت قبلی را در اینجا بخوانید.

 

September 30, 2010


اینکه یک هفته به انتخابات ولسی جرګه پارلمان افغانستان باقی مانده ، ناظرین طویل المدت دیموکرسی انترنیشنل در ساحه در مورد برداشتها و نظریات شان در رابطه به وضعیت قبل از انتخابات ، ګزارش میدهند.

 

Syndicate content