مقایسه و همسنجی مراکز رای دهی ۲۰۰۹ – ۲۰۱۰

Printer-friendly versionSend to friend

بعد از بررسی که توسط نیروهای امنیتی افغان و بین المللی در افغانستان انجام یافت ، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بتاریخ ۱۸ اګست سال ۲۰۱۰ یک لست نهایی ۵،۸۹۷ مراکز رای دهی را اعلام نمود. این لست نسبت به ۶،۸۳۵ مراکز که در لست ابتدایی سال ۲۰۱۰ رشد یافته بود و اینکه به اطلاع عموم رسانیده نشده است ، کمتر میباشد.

معلومات جدید: بتاریخ ۷ سیپتمبر سال ۲۰۱۰ ، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام بسته شدن ۸۱ مرکز رای دهی بیشتر را در ولایت ننګرهار بعلت نګرانی های امنیتی ، نمود.

ذیلآ یک چارت مقایسوی که پلان باز شدن مراکز در سال ۲۰۱۰ را با بازشدن مراکز رای دهی در انتخابات شورای ولایتی و ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ که در مجموع (۶،۵۲۴) بوده ، مقایسه مینماید، و کمیسیون مستقل انتخابات میګوید که آنها بتعداد (۶،۲۹۳) مراکز رای دهی را بروز انتخابات سال ۲۰۰۹ باز نمودند ، ولی تعداد مراکز رای دهی که شامل نتایج نهایی سال ۲۰۰۹ بعد از اینکه کمیسیون سمع شکایت انتخاباتی افغانستان یک تعداد از مراکز را به اتهام اینکه تقلب ګسترده در ان صورت ګرفته ، خذف نمود و به (۵،۴۳۸) مرکز رای دهی کاهش نمود.  

نقشه ذیل مخصوصآ مراکز رای دهی باز شده سال ۲۰۰۹ را که کمیسیون مستقل انتخابات در مورد ان سخن میګوید و با مراکز رای دهی که قرار است در انتخابات سال ۲۰۱۰ باز ګردد ، مقایسه مینماید. برای تحلیل بیشتر مراکز رای دهی پلان شده انتخابات سال ۲۰۱۰ که توسط نهاد دیموکرسی انترنیشنل انجام یافته ،  ګزارشات ذیل را مشاهده نماید.

تحلیل مرکز رای دهی   و  مراکز رای دهی که بسته شود یا باز باقی بماند.

 

(Graphic Credit: InteractiveThings)